facebook Plataforma Sant Boi facebook Plataforma Sant Boi facebook Plataforma Sant Boi
Plataforma Sant Boi
 
 
 
 
  Plans urbanístics / Cosint Barris
 
 
a
a
 
  Proyecte Municipal
a
 
  Mapa edificació
detalle detalle detalle detalle
a
a detalle detalle detalle
 
  Cronología
Setembre 2016
Día 26

Ple Municipal, suspensió de tramitacions per a la millora de la xarxa d’espais públics dels Barris de muntanya.
Vots a favor: PSC, ICV-EUiA, PP, Ciutadans i PdCAT.
Abstenció: Gent de Sant Boi i ERC.
[ Video Ple Municipal ]

a
Febrer 2017
Día 16

Ple Municipal, aprovació de l’avanç i el document ambiental estratègic del projecte urbanístic “Cosint Barris de Muntanya” que afecta als barris de Can Paulet, Els Canons i Les Orioles (Barris de Muntanya).
Vots a favor: PSC, ICV-EUiA i PdCAT.
Abstenció: PP, Ciutadans i Gent Sant Boi.
En contra: ERC.
Aquest projecte afecta als barris de Can Paulet, Els Canons i Les Orioles amb la construcció de 436 habitatges (404 en blocs i 32 en habitatge unifamiliar).

 

Maig 2017
Día 24

Ple Municipal, aprovació del Programa de participació ciutadana
[ Annex Programa de Participació Ciutadana.pdf ]
[ Video Ple Municipal ]
a

Juny 2017
Dies 3, 14 i 15

Sessions de presentació de la proposta inicial. Es comunica als veïns i veïnes dels Barris de Muntanya per mitjà d’una nota enviada per correu ordinari. En aquestes sessions, l’Ajuntament exposa en què consisteix la modificació urbanística i explica que fins el 30 de juny hi ha habilitat un portal a la web per poder fer propostes individuals.
S’instal·len als casals de barri de Camps Blancs i Marianao uns plafons informatius sobre el projecte. Donat que els barris de Muntanya no disposen de cap equipament similar. En ells s’especifica que es tracta d’una modificació urbanística que afecta als Barris de Muntanya.
[ Annex Sessió retorn Cosint Barris 11 de gener 2018.pdf - pàgina 8 - ]

 
Juny 2017
Día 30
Finalitza la presentació de propostes al Projecte de modificació del PGM.  

Juliol 2017

Es crea la plataforma ciutadana Afectats Cosint Barris de Muntanya.
L’Ajuntament comparteix el planejament inicial del projecte a la seva web.
El partit PdCAT convoca als veïns i rectifica el seu vot a favor en el Ple de Febrer 2017.

 
Juliol 2017
Día 7
Primera manifestació de la Plataforma Afectats Cosint Barris a la porta de l’Ajuntament.  
Juliol 2017
Día 12

Ple municipal, es llegeix el manifest dels veïns afectats dels barris de Can Paulet, Els Canons i Les Orioles.
[ Video Ple Municipal ]
El primer tinent d’alcaldia i regidor de Territori anuncia: “Que se ha iniciado un plan de participación y diálogo con los vecinos de los barrios de montaña (Can Paulet, Canons i Les Orioles) para la creación de zonas verdes de uso público en la montaña de San Ramón, y para mejorar las zonas verdes.”
[ Annex Ajuntament Informa 1 ].

Primera informació pública sobre el Projecte a la revista municipal “Viure Sant Boi” [ Viure Sant Boi ]

a
Documento Plataforma Sant Boi
Setembre 2017
Convocatòria de participació ciutadana als tallers enviada als veïns de Can Paulet, Canons i Les Orioles. [ Annex Ajuntament Informa 2 ]
En la mateixa s’especifica que es convoca a cada barri en un dia diferent per treballar cada zona del projecte amb els veïns als que els afecta directament. Els tallers no conformen a la majoria de veïns assistents i la valoren com negativa, insuficient i no participativa (Informació recollida al Facebook Afectats Cosint Barris).
 
Setembre 2017
Día 19 i 21
Tallers participatius amb els veïns i veïnes de Can Paulet i Els Canons a l’equipament municipal La Gralla.

 
Setembre 2017
Día 27

Ple municipal extraordinari, s’aprova inicialment la modificació del PGM. La documentació aprovada en aquest tràmit ja no es troba disponible a la web de l’Ajuntament. [ Video Ple Municipal ]
Vots a favor: PSC, ICV-EUiA.
Abstenció: PP.
En contra: ERC, PdCAT i Ciutadans.
Es publica al Bolletí Oficial de la Provincia (BOP) els acords aprovats al Ple.
[ Annex BOPB setembre 2017 ]
La Generalitat no admet l’informe inicial d’Avaluació Ambiental.

a

Octubre 2017
Día 5

Taller participatiu amb els veïns i veïnes de Les Orioles a l’equipament municipal La Gralla. S’havia d’haver realitzat segons convocatòria al mes de setembre, però els esdeveniments del 20 de setembre a la seu de la Conselleria d’Economia van obligar a traslladar la sessió.

Segona informació pública sobre el Projecte a la revista municipal “Viure Sant Boi” [ Viure Sant Boi ]

Viure Sant Boi

Gener 2018
Día 10

 
Notificació als veïns i veïnes dels Barris de Muntanya (Canons, Can Paulet i Les Orioles) de la sessió de retorn. [ Annex Notificacio-sessio-retorn-mail ]  

Gener 2018
Día 11

Presentació al centre “Can Massallera” dels canvis efectuats al projecte fruit dels tallers participatius del 2017. [ Annex Sessió retorn Cosint Barris 11 de gener 2018.pdf ]. Aquest document mostra de manera clara com, fruit del procés participatiu desenvolupat durant els mesos anteriors, es trasllada edificabilitat a altres zones del municipi, afectant consegüentment a altres veïns i veïnes no participants del programa de participació
[ Annex Sessió retorn Cosint Barris 11 de gener 2018.pdf – pàgines 7 i 8 -]
 

Gener 2018
Día 25

 

Ple municipal, aprovació inicial de nou de la modificació puntual del PGM per la millora de la xarxa d'espais públics dels barris de Muntanya i el seu Estudi Ambiental Estratègic. [Annex Modificació aprovada 25-01-2018]
[ Video Ple Municipal ]
· Aquest projecte afecta als barris de Can Paulet, Canons, Les Orioles, Camps Blancs i Marianao* amb la construcció de 323 habitatges (237 en blocs i 86 en habitatge unifamiliar).
· A la dreta la modificació aprovada al ple del 27 de setembre del 2017 i a l’esquerra el planejament aprovat al ple del 25 de gener del 2018 on es detalla la nova afectació als veïns del sector del Bori (1) i la Riera de la Bòbila (2) del barri Marianao i la disminució d’equipament (color turquesa al mapa) al barri de Camps Blancs (3) per l’ús d’una residència publica. Informació recollida també a [Annex Sessió retorn Cosint Barris 11 de gener 2018.pdf – pàgina 14- ]

· Malgrat aquesta nova situació, la segona part de la memòria [MPGM_barris-muntanya_memoria-2.3 dins del comprimit Annex Modificació aprovada 25-01-2018] inclou un resum del programa de participació ciutadana [pàgina 38] en què no es fa cap esment de les noves parts afectades, els veïns i veïnes del sector del Bori, de la Bòbila i del barri de Camps Blancs.
a
Febrer 2018
Tercera informació pública sobre del Projecte a la revista municipal “Viure Sant Boi” [ Viure Sant Boi ] Viure Sant Boi

Desembre 2018
Día 20

Ple municipal, presentació per part d’ERC i PDeCAT d’una moció per elaborar un estudi de viabilitat d’una moratòria sobre els planejaments urbanístics promoguts o participats per l’Ajuntament a Sant Boi de Llobregat.
Vots a favor: ERC, PdCAT, Ciutadans i Gent Sant Boi.
En contra: PSC e ICV-EUiA. [ Video Ple Municipal ]
Es crea la plataforma ciutadana Stop Especulació,  impulsada per la Federació d’Associacions Veïnals de Sant Boi, els sectors de veïns i veïns afectats pels canvis i altres entitats socials. .

a
Març 2019
Día 21

Ple municipal, presentació per part d’ERC d’una moció relativa a la realització d’un estudi sobre la possibilitat de mantenir la integritat del patrimoni públic de determinats espais destinats a equipaments i zones verdes.
Vots a favor: ERC, PdCAT, Ciutadans i Gent Sant Boi.
En contra: PSC e ICV-EUiA
[ Video Ple Municipal ]

a

Abril 2019
Día 30

Ple municipal, es llegeix el manifest dels nous veïns afectats pels canvis del Projecte de les zones del Bori i la Riera de la Bòbila (barri Marianao) i barri Camps Blancs membres de la Plataforma Stop Especulació.
El primer tinent d’alcaldia i regidor de Territori, i la pròpia alcaldessa, reconeixen que l’Ajuntament no va promoure un procés d’informació i de participació amb els nous veïns afectats pels canvis del planejament inicial, en els barris de Camps Blancs i de Marianao (Riera de la Bòbila i Entorn del Bori).
· “Lo que si es cierto, pido disculpas, que personalmente a los vecinos del Bori y a los vecinos del la de la Bòbila no se les llamó personalmente y no se les comunico de forma directa y en eso lo tengo que reconocer” “y les dije que asumía y pedía disculpas y asumía la responsabilidad de no haberles avisado en ese momento” “el error que cometemos es no hablarlo con ustedes”. José Ángel Carcelén Luján. 1r Tinent d'alcaldia.
· “En ese procedimiento que ha explicado el señor regidor, ha habido un momento, pues que ha habido un momento, que porque pues por lo que sea por el procedimiento yo no voy a entrar porque eh hay miles de motivos pues no se informó correctamente o no se les informó correctamente a ustedes”. Lluïsa Moret i Sabidó. Alcaldessa.
[ Video Ple Municipal ]

video plataforma Sant Boi
 
 
Setembre 2019
La Diputació de Barcelona presenta, a petició de l’Ajuntament de Sant Boi, l’estudi Pla Director del Verd Urbà a Sant Boi [ Annex Pla Director Verd Urbà Sant Boi ]. En aquest document es conclou que Sant Boi disposa de pocs arbres per habitant [p. 33], que el percentatge de gespes i prats respecte al total de superfície verda urbana està allunyat de la mitjana i que, pel contrari, el paviment dur és superior a la mitjana d’altres municipis de la Diputació [p. 34]. A més, especifica que les zones de la Bòbila, el Bori (barri de Marianao) i alguns indrets dels Barris de Muntanya s’haurien de consolidar com espais verds [Mapa p.77].

 
Setembre 2019
Día 27
Ple municipal, aprovació d’emergència climàtica local.


 

Novembre 2019

Participació del primer tinent d’alcaldia al programa local “Gent de Carrer” on reconeix que l’Ajuntament no va promoure la participació ni la informació amb els  nous veïns afectats pels canvis en el projecte Cosint Barris.
[ Video Gent de Carrer ] min. 53:53 a 57:16
video plataforma Sant Boi

Desembre 2019
Día19

Ple municipal, resposta al grup de l’oposició Podem-EUiA a la petició de l’estat del projecte. El primer tinent d’alcaldia i regidor de Territori respon que es troba en la tramitació ambiental ordinària prèvia a l’aprovació provisional.

 
Gener 2020
La Plataforma Stop Especulació es converteix en Plataforma Ciutadana Plataforma Defensa Béns Comuns Sant Boi, aglutinant a més entitats i a més persones, algunes provinents dels moviments veïnals esmentats en aquest document: Afectats Cosint Barris de Muntanya i Stop Especulació.  
Maig 2020
Presentació per part d’ERC d’una moció per fer un estudi de viabilitat sobre una moratòria urbanística per promoure un procés participatiu en relació a la necessitat de protegir l'entorn històric, paisatgístic i natural video plataforma Sant Boi
 
  Estudis i documents
a

Presentació Cosint Barris: sessió retorn.
Autor: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i AMB Àrea Metropolitana de Barcelona
[ Veure Document ]
.

a Estudi d’avaluació de la mobilitat generada per la Modificació Puntual del Pla General Metropolità per a la millora de la xarxa d’espais públics dels barris de muntanya, a Sant Boi del Llobregat.
Autor: Arquitectura & Urbanisme / AMB Àrea Metropolitana de Barcelona / Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
[ Veure Document ]
.
a Anàlisi de la suficiència de la previsió de dotacions.
Autor: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
[ Veure Document ] .
a Memòria Pla Director del Verd Urbà.
Autor: Diputació de Barcelona a petició de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
 
 
 
 
Plataorma Defensa dels bens comuns Sant Boi de Llobregat